Knihy

Ve znamení Merkura, kniha k projektu Po stopách šlechtických rodů

Národní památkový ústav je významným vydavatelem publikací z oblasti prezentace památek, památkové péče, dějin umění, architektury a historie. Jen v současné době nabízí knihkupectví NPÚ a jeho e-shop nepřeberné množství knih vydaných jednotlivými pracovišti NPÚ. Představený zlomek je průřezem uplynulých dvaceti let ediční práce pracovníků NPÚ i externích spolupracovníků.

Následující rozcestník vás nasměruje na publikaci, která vás zajímá. Stačí kliknout na vybranou možnost.

Dějiny památkové péče

Po stopách šlechtických rodů

Architektura 20. století

Krajina a sídla

Česká republika a výročí

Metodické publikace

E-shop NPÚ - knihy


Dějiny památkové péče

Katechismus památkové péče a Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878-1939)

Rok 2003, první rok fungování nové odborné organizace památkové péče Národního památkového ústavu, byl i stoletým jubileem od prvního, tehdy pouze německého vydání základní teoretické práce Aloise Riegla Moderní památková péče, která zásadně ovlivnila dějiny a utváření rakouské a československé památkové péče. NPÚ tak vydáním česko-německé publikace významně vstoupil na pole ediční činnosti. Na vydání Rieglovy práce NPÚ navázal v následujících letech vydáním práce Maxe Dvořáka Katechismus památkové péče z roku 1916, která dodnes patří k základní literatuře péče o památky, neboť Dvořákovy principy jsou v mnoha ohledech stále platné. V edici přibližující historii památkové péče v Čechách NPÚ pokračoval publikací esejů Václava Wagnera, teoretika a pedagoga památkové péče a meziválečného přednosty Státního památkového úřadu v Praze, Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. V dalších letech pak byly vydány práce Kristiny Uhlíkové Zdeněk Wirth, první dvě etapy života, Ivo Hlobila Na základech konzervativní teorie české památkové péče, Břetislava Štorma Základy péče o stavební památky či Dobroslav Líbal, vědec, pedagog a památkář, sborník z konference věnované stému výročí narození této osobnosti české památkové péče.

Zpět na rozcestník publikací


Po stopách šlechtických rodů

Harrachové, kniha k projektu Po stopách šlechtických rodů

Významně se do edičního plánu NPÚ zapsal i projekt Po stopách šlechtických rodů. První realizovanou publikací byla kolektivní monografie Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, vydaná v roce 2011 v českém i německém jazyce. Z dalších realizovaných publikací zmiňme alespoň roku 2014 vycházející trilogii k Roku pánů z Kunštátu a Poděbrad, zpracovanou kolektivem autorů pod vedením Michala Konečného. Jednotlivé díly nesou názvy V erbu tří pruhů, Dlouhá cesta za krásouPrůvodce krajinou hradů. V roce 2020 vychází monografie Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. Kolektiv autorů pod vedením editorů Petra Pavelce, Martina Gažiho a Mileny Hajné završil výzkum tématu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. Za pomoci více než 800 obrazových příloh byli představeni příslušníci šlechtických rodů, kteří vlastnili panství na území českých zemí a vystupovali v roli zástupců panovníka či státu od středověku až do 20. století. Nejnovějším přírůstkem je monografie Harrachové. Vznešenost zavazuje autorského tria Jan Luštinec, Petr Nosek a Adam Rejha. Čtenáře kniha s rodem seznamuje skrze šestnáct kapitol pojatých vesměs jako medailony těch členů rodu, kteří se významně zapsali do dějin českých zemí. Součástí knihy je též zjednodušený rozrod rodu Harrachů.

Zpět na rozcestník publikací


Architektura 20. století

Knihy věnované architektřuře 20. stol. – Nádraží Ostrava-Vítkovice, Obchodní dům Prior/Kotva, Hotel Intercontinental a Transgas

Výstupem vědecko-výzkumných úkolů, které Národní památkový ústav řeší pod vedením generální ředitelky Naděždy Goryczkové, jsou publikace věnované architektuře 20. století, především pak realizacím z 60. a 70. let. Tyto publikace představují ikonické stavby realizované v Praze. Pilotním svazkem této ediční řady byla kniha Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie | architektura | památkový potenciál, vydaná v roce 2017. Následujicího roku 2018 pak vyšla monografie Petra Urlicha Obchodní dům Prior/Kotva. Historie | urbanismus | architektura, na kterou v roce 2019 navázala další dvojice publikací: kolektiv autorů pod vedením Kateřiny Houškové připravil knihu s názvem Hotel Intercontinental v Praze. Historie | urbanismus | architektura a kolektiv autorů pod vedením Naděždy Goryczkové pak publikaci Transgas. Areál řídicí ústředny Tranzitního plynovodu a budova FMPE v Praze. Historie | architektura | urbanismus, která vlastně představuje rekviem za touto ikonickou, dnes již zdemolovanou stavbou.

Zpět na rozcestník publikací


Krajina a sídla

Středověká opevnění českých měst

Krajinu, její sídla a proměny představují dvě významné publikace. Kolektivní monografie Proměny montánní krajiny. Historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří přinesla průřez aktuálními tématy víceoborového průzkumu kulturně-historických hodnot specifického krajinného celku Krušných hor. Publikace ve třech kapitolách představuje osídlení a utváření krušnohorské krajiny, krušnohorskou architekturu i sídelní celky a v neposlední řadě technické a montánní stavby a areály regionu, stejně jako s nimi spojenou činnost. Společný projekt Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Národního památkového ústavu, Mendelovy univerzity a ČVUT byl završen roku 2015 vydáním kolektivní monografie Krajinné památkové zóny České republiky, která poprvé uceleně představuje 24 krajinných památkových zón jak z hlediska jejich historického vývoje, tak dochovaných hodnot kulturní krajiny, jež jsou podstatou památkové ochrany těchto území. Texty doprovází 876 aktuálních fotografií a desítky starých map, plánů a vedut i dalších ilustrací.

Významný podíl na ediční činnosti NPÚ má jeho středočeské územní pracoviště. Mezi jeho publikacemi vyčnívají dvě díla. Prvním je monumentální monografie Jana Žižky Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách. Dvě desetiletí plošného výzkumu autor přetavil do publikace, která představuje opomíjený a velmi ohrožený okruh historických staveb, jakým jsou hospodářské dvory bývalých panství a velkostatků. Druhým dílem je třísvazková práce Vladislava Razíma Středověká opevnění českých měst.

Editorka Lenka Šabatová z brněnského územního odborného pracoviště NPÚ spolu s autorským kolektivem v roce 2022 připravila monografii Joseph Hardtmuth, architekt knížat z Liechtensteinu. Na čtyřech stovkách stran s bohatým obrazovým doprovodem kniha představuje dílo architekta, známého širší veřejnosti především jako autora řady staveb Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě a vynálezce tužky. Prezentovány jsou všechny dosud známé Hardtmuthovy plány z fondů Moravského zemského archivu v Brně a knížecích liechtensteinských sbírek u nás i v zahraničí.

Zpět na rozcestník publikací


Česká republika a výročí

Dědictví pout zbavené

Roky 2018 a 2019 byly léty, kdy si naše společnost připomínala dvě významná historická výročí. Rok 2018 byl spojen s připomínkou 100 let od ukončení první světové války. Kolektivní monografií Pomníky Velké války na jihu Čech, katalogem k výstavě Pomníky Velké války a prvním dílem vícesvazkové monografie Jiřího Bureše a Marty Pavlíkové Tatíčku, vrať se k nám! k připomenutí významného výročí a pomníkové tvorby přispěl i Národní památkový ústav. Roku 2019 si pak společnost připomínala 30 let od sametové revoluce. NPÚ tři desetiletí demokratické společnosti připomněl kolektivní monografií Dědictví pout zbavené, která rok po roku představila 30 významných obnov kulturního dědictví České republiky.

Zpět na rozcestník publikací


Metodické publikace

Nedílnou součástí ediční činnosti NPÚ jsou metodické publikace. Mezi těmito edičními počiny můžeme najít například práci Petra Koukala Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana, která ukazuje, že chráněnou památkovou hodnotou hudebního nástroje není jen jeho vnější podoba, ale i zvuk, nebo metodiku Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů z pera zkušeného památkáře Alfréda Schuberta. Tyto publikace jsou jen drobným připomenutím širokého spektra metodik, které jsou určeny všem pracovníkům památkové péče, vlastníkům památkově chráněných objektů, stavebním firmám, studentům architektury a památkové péče, ale i další odborné i laické veřejnost.

Mezi publikace, které mají metodický charakter, lze zařadit i průvodce z roku 2007 Jak dobýt hrad, památky takřka bez bariér autorského kolektivu Kateřina Burešová, Milan Jančo a Ondřej Šefců, který pomáhá v orientaci osobám s omezenou schopností pohybu při plánování návštěv zpřístupněných památek ve správě NPÚ. Také práce Vladislava Razíma a Petra Macka Zkoumání historických staveb, jež v první části popisuje základy jednotlivých průzkumných metod a ve druhé části pak na konkrétních příkladech ukazuje jejich aplikaci, je vlastně metodickým návodem, jak postupovat při průzkumu památkového fondu. Publikace se stala důležitým pomocníkem profesionálních památkářů, studentů i milovníků památek.

Zpět na rozcestník publikací


 

Významnými publikačními počiny Národní památkový ústav vstoupil i do třetího desetiletí 21. století. Pro rok 2021 připravili editoři Lubomír Zeman a Jan Konůpek z loketského pracoviště NPÚ publikaci Heimatstil – architektura ve službách vlasti a národa, která mapuje specifické rysy architektury v česko-německém pohraničí. Mezi spoluautory publikace můžeme najít i jméno současného ústeckého senátora Martina Krska.

E-shop NPÚ - knihy